Privātuma politika – Sabiedrisko attiecību aģentūra „Réputé”

Privātuma politika

Šī privātuma politika ir tiek piemērota visiem personas datiem, kurus mēs par Jums vācam, izmantojam un citādos veidos apstrādājam. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

 

1.

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, personas vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija. Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums maksimāli kvalitatīvus pakalpojumus, atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums informāciju, un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti. Komerciālu paziņojumu nosūtīšanai vienmēr iepriekš no Jums tiks pieprasīta Jūsu piekrišana.

 

2.

Mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai saglabātu Jūsu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datu bāžu drošību. Mūsu serveri un datubāzes atbilst standarta drošības prasībām, ir tehniski un fiziski aizsargāti.

Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo regulējumu. Atsevišķos gadījumos Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.

Personas datu glabāšanas periods katrai personas datu kategorijai tiek noteikts atbilstoši attiecīgo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tikuši iegūti, izpildīšanai vai arī, lai izpildītu Latvijas Republikā spēkā esošā normatīvā regulējuma prasības, ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju.

 

3.

Interneta mājas lapas www.repute.lv īpašnieks un uzturētājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REPUTE”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003474804.

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājas lapas izmantošanu, sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt mājas lapas izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes, par Jums netiek ievākta jebkāda informācija.

 

4.

Tā kā mēs apstrādājam Jūsu datus, tad Jums ir iespēja uzzināt kādiem mērķiem šie dati tiek vākti, kā arī atsevišķos gadījumos Jums  ir tiesības lūgt samazināt šo datu pielietojumu. Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem Jums var būt šādas tiesības:

  • pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem (saņemt un uzzināt kādiem mērķiem tiek pielietota informācija, kas mums par Jums ir zināma);
  • iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (atsacīties no jaunumu saņemšanas; iebilst pret sīkdatņu lietošanu);
  • pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu (izdzēst informāciju no mūsu datubāzēm Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no mūsu pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.);
  • ierobežot personas datu apstrādi (pieprasīt apstrādāt tikai konkrētu informāciju par Jums);
  • uz datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datu informāciju);
  • iebilst pret datu apstrādi.

 

5.

Mūsu privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Visas privātuma politikas izmaiņas tiks publicētas mājas lapā  www.repute.lv, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.

Mēs darām visu iespējamo, lai pasargātu Jūsu privātos datus un nodrošinātu datu apstrādes caurskatāmību. Ja gadījumā Jums rodas papildus jautājumi vai neskaidrības saistībā ar datu apstrādi vai Privātuma politiku, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pastu: repute@repute.lv .